We kindly inform you that we have also www.cyberbajt.com Zamknij

Wyniki wyszukiwania:

Tematy pomocy

 • wróć do listy testów i raportów

  Ogólne warunki sprzedaży konsumenckiej Cyberbajt.pl

  Drukuj
 • I. Postanowienia ogólne

  1. Cyberbajt Tadeusz Nowak prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cyberbajt.pl
  2. Do zakupów w sklepie internetowym Cyberbajt.pl uprawnieni są konsumenci (osoby fizyczne), oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które dokonują zakupu produktu w celu, który w przeważającym stopniu jest niezwiązany z tą działalnością.
  3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej na adres wybranego handlowca oraz telefonicznie lub faksem.
  4. Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie konta w sklepie www.cyberbajt.pl. Zalecamy założenie silnego hasła przy tworzeniu konta w sklepie (duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne). Mocne hasło zmniejszy prawdopodobieństwo włamania na konto użytkownika. Cyberbajt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne włamanie na konto użytkownika.
  5. Podanie danych podczas zakładania konta powoduje utworzenie konta. Konto uprawnia konsumenta do otrzymywania kolejnych poziomów rabatowych.
  6. Wszystkie podane ceny w sklepie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Na kartach produktu dostępne są ceny netto i brutto.
  7. Wiążącą ceną dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez konsumenta.
  8. Inne informacje i dane podane na witrynie sklepu, jak zawartość zestawu oraz koszty dostarczenia zamówionych produktów, są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez konsumenta.
  9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Cyberbajt.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  10. Opisy i parametry techniczne umieszczonych w sklepie towarów są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne określenie parametrów i właściwości towaru przez jego producenta.


  II. Realizacja zamówienia

  1. Konsument może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.cyberbajt.pl, e-mailem lub faxem. Natomiast w dni robocze w godz. 9-17 dodatkowo za pomocą innych komunikatorów internetowych (GG itp.)
  2. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
   a) w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,
   b) w przypadku płatności przelewem – numer konta,
   c) w przypadku płatności kartą – link do transakcji.
   Konsument potwierdza wszystkie przedstawione mu warunki transakcji, w tym pełną cenę z kosztami przesłania towaru klikając w link przesłany e-mailem. Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania potwierdzonej przez Konsumenta wiadomości e-mail o której mowa w ust. 2 powyżej.
  3. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Konsumenta. Dopiero po potwierdzeniu przez konsumenta (kliknięciu w link zamówienia i jego potwierdzenie) zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
  4. Złożenie Zamówienia przez Konsumenta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.
  5. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:
   - od przyjęcia zamówienia do nadania przesyłki (maksymalnie 2 dni robocze, jeśli produkt jest dostępny w magazynie sprzedawcy);
   - od nadania przesyłki do dostarczenia gotowej przesyłki do konsumenta. (ok. 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki priorytetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
   W przypadku tymczasowego braku towaru w magazynie sprzedawcy, okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Wówczas sprzedawca informuje o tym konsumenta telefonicznie lub wiadomością e-mail bezpośrednio po przyjęciu zamówienia.
  6. Warunki realizacji nietypowych zamówień są każdorazowo ustalane z konsumentem w sposób indywidualny.
  7. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 400 PLN netto) lub Firmy Kurierskiej. Konsument jest obciążany odpowiednimi kosztami dostawy. Szersze informacje dostępne są w opisie dostaw zamieszczonych na stronie pomocy.
  8. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie na terenie Polski.
  9. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane z konsumentem w sposób indywidualny.
  10. Dowód zakupu (paragon lub faktura) jest dołączany do przesyłki.
  11. Zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej i za jego potwierdzeniem. Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Należy zwrócić uwagę na opakowanie (na ewentualne uszkodzenia podczas transportu), a w szczególności na stan taśm lub plomb na przesyłce. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia, spisać odpowiedni protokół uszkodzenia, po czym bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem zgłoszenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
  12. Z chwilą dostarczenia towaru do konsumenta, przechodzi na niego prawo do dysponowania rzeczą jak właściciel, oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.


  III. Gwarancja

  1. Cyberbajt udziela gwarancji na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym i karcie gwarancyjnej produktu


  IV. Prawo odstąpienia od Umowy

  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie ustawy o prawach konsumenta odstąpienie od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w tej ustawie.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie: odstapienie-od-umowy.pdf
  4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
  5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
  9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
  12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  14. Konsumentowi zgodnie z ustawą o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  15. Informujemy, że każdy Klient sklepu internetowego Cyberbajt ma prawo do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z zakupem poprzez platformę ODR, znajdującą się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr


  IV. Ochrona danych osobowych

  Składając zamówienie, konsument zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  Jeśli konsument składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji promocyjnych, jego adres e-mail będzie wykorzystywany również w celu wysyłania tych informacji.
  Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.cyberbajt.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Konsument ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
  Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.


  V. Postanowienia końcowe

  Właścicielem sklepu www.cyberbajt.pl (sprzedawcą) jest firma Cyberbajt Tadeusz Nowak prowadząca działalność gospodarczą w Zamościu, o numerze NIP 922-100-32-43, REGON 950190918
  Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi następująco:
  Cyberbajt Tadeusz Nowak
  ul. Młyńska 27,
  22-400 Zamość
  Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez sprzedawcę oraz konsumenta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z brzmieniem obowiązującym w chwili złożenia przez konsumenta zamówienia.

  Czy informacje w tym temacie są wystarczające?

  Twoja odpowiedź (anonimowa) pomoże nam ulepszyć system pomocy

  Zobacz inne tematy w sekcji "Zakupy":

Hold on there sparky! Using IE? Really? Come on now. You really need to move on and get a better browser.