We kindly inform you that we have also www.cyberbajt.com Zamknij

Wyniki wyszukiwania:

Tematy pomocy

 • wróć do listy testów i raportów

  Podstawy prawne

  Drukuj
 • 1.
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych reguluje Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2004r Nr 171, Poz. 1800). Zgodnie z tą ustawą działalność telekomunikacyjna podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Podstawą prawną wpisu jest art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), oraz przepisy art. 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807).

  Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej: podstawy prawne, procedury.


  2.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz.U z 2005r Nr 230, Poz. 1955), urządzenia radiowe mogą być stosowane bez pozwolenia jeżeli spełniają następujące warunki:
  • w paśmie 2400 ÷ 2483,5 MHz:
   • stosują modulację szerokopasmową
   • moc wypromieniowywana EIRP jest < 100mW
  • w paśmie 5470 ÷ 5725 MHz:
   • pozwalają na sterowanie mocą (w zakresie minimum 3dB) w celu uniknięcia zakłóceń,
   • umożliwiają dynamiczny wybór częstotliwości (DFS),
   • moc wypromieniowywana EIRP jest < 1W
  Rozporządzenie ministra infrastruktury


  3.
  Zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska (Dz.U z 2001r nr 62 poz. 627 art. 234 pkt 2 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 §3 ustęp 1 punkt 8) emisja z EIRP < 15 W nie wymaga pozwolenia na emisję pola ani sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

  4.
  W świetle regulacji prawnych Unii Europejskiej radiowe urządzenia telekomunikacyjne wprowadzane do obrotu i użytkowane na terenie UE objęte są dyrektywami nowego podejścia, a w szczególności:
  • 99/5/EC (RTTE) - Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe,
  • 73/23/EEC (LVD) - Niskonapięciowe wyroby elektryczne,
  • 89/336/EEC (EMC) - Kompatybilność elektromagnetyczna.


  W związku z powyższym każdy zestaw radiowy (składający się z urządzenia radiowego, kabla RF i anteny nadawczo-odbiorczej) powinien:
  • być poddany ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami,
  • być oznakowany znakiem CE,
  • posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta bądź importera.


  Użytkownik każdego zestawu radiowego powinien posiadać deklarację zgodności CE.

  Podstawą prawną jest ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.) a szczegółowe procedury oceny zgodności i sposób oznakowania wyrobów zawarte są w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Infrastruktury, wydanych na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, a mianowicie w:

  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848),
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659).
  Czy informacje w tym temacie są wystarczające?

  Twoja odpowiedź (anonimowa) pomoże nam ulepszyć system pomocy

  Zobacz inne tematy w sekcji "Dla WISP":

Hold on there sparky! Using IE? Really? Come on now. You really need to move on and get a better browser.